Hekimlerden ‘özel hastaneler yönetmeliği’ protestosu: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz

İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Nöroradyoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Pediatri Kurumu Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Sualtı ve Hiperbarik Derneği, Türk Algoloji Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bugün bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. İstanbul Tabip Odası ve uzmanlık derneklerince hazırlanan ortak basın açıklamasında, “Muayenehanelere darbe indiren düzenlemeler kabul edilemez, hekimlerin çalışma hakkı kısıtlanamaz” pankartı açıldı.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan’ın okuduğu ortak basın açıklamasında, yapılan yönetmelik değişikliklerinin hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek nitelikte olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’te değişiklik yapan yönetmelikler 6 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdi. Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanamadı. Bu yönetmelik değişiklikleri, muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir.

Hekimlerden 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz

Bilindiği gibi hastaların teşhis ve tedavisi 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, özel sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecektir. Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak yüzde 15’i kadar hekim (misafir/dış doktor) ile sözleşme imzalanması mümkün olacaktır. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabilecektir.

Hekimlerden 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz

Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul’da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir. Son zamanlarda hekimlerin gerek özel hastanelerde şirket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına uğramaları, gerekse kamudaki çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet artışı nedeniyle muayenehanede serbest çalışmaya yöneldiği bilinmektedir. Hekimler, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak istenmektedir! Sağlık Bakanlığı’nı; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz. İstanbul Tabip Odası (ve uzmanlık dernekleri) olarak bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediğimizi, serbest çalışan hekimlerin haklarını korumak amacıyla her türlü yasal girişimde bulunacağımızı ve bu düzenlemeler geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir